2017-05-23

ZAKOŃCZONY - Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.

Postępowanie unieważnione. 

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę znaków drogowych na  potrzeby Z.U.K. 
w  Koluszkach.

Komisja ds. wyboru wykonawcy na dostawę znaków drogowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach postanawia unieważnić postępowanie na wybór wykonawcy ze względu na brak możliwości porównania ofert wykonawców.

W celu porównania ofert zaleca się przeprowadzenie kolejnego postępowania z dookreśleniem ilości zamawianych znaków w poszczególnych grupach lub rodzajach. 

 

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w sprawie 02/2017 dot. przetargu na dostawę znaków drogowych w roku 2017, proszę o informację jakiej długości mają być urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-3c/U-3d, zawarte w Formularzu oferty (zał. nr 1)?

Odpowiedź: Zamawiajacy sugeruje wycenę rozmiaru 1800/600 mm

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące  przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w 2017r”

 

Pytanie 1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZNAKÓW , punkt II pkt.2 akapit 2 „Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości minimum 1,5 mm”

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tarczy znaków z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm ? Tarcza znaku o grubości 1,25 mm ocynkowana ogniowo z powłoką cynkową będzie wykonana zgodnie z normą EN 10346:2011 wg PN-EN 10152:2004 (U). Wykonanie oznakowania z blachy o grubości 1,25 mm, które są powszechnie stosowane na drogach, nie zmniejszy jego standardów jakościowych czy wytrzymałościowych ale znacznie obniży jego cenę .

 

ODPOWIEDŹ: Po analizie normy oraz generowania ewentualnych kosztów związanych z zamówieniem Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu blachy o grubości 1,25 mm lub grubszej pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków ujętych w zaproszeniu oraz wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

 

 

Pytanie 2. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZNAKÓW , punkt II pkt.2 akapit 3 „Tarczę znaku powinno się wyposażyć w poziome profile usztywniające wykonane z kształtowników…”

Montowanie do tarczy profili montażowych jest to zbędna ingerencja w tarczę znaku . Podwójnie gięta krawędź i przystosowana do tego obejma mocująca za jej gięcie spełnia taką samą role jak profil montażowy a nie ingeruje w powierzchnie znaku .

Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykonywania profili montażowych ?

 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wykonanie znaków bez profili montażowych pod warunkiem wykonania znaków z podwójnie giętą krawędzią i dostarczenia wraz z zamówieniem odpowiednich obejm mocujących. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w roku 2017, określonych szczegółowo w każdorazowo przesłanym Wykonawcy zleceniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki (wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka) do bazy Zamawiającego (zwanego dalej ZUK)  znajdującej się w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w dniach i godzinach urzędowania ZUK,

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie każdorazowo odebrany. Koszty transportu znaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

Realizacja umowy, następować będzie partiami (częściami) w miarę zapotrzebowania ZUK na jego każdorazowe zamówienie złożone Wykonawcy, określające w szczególności ilość i asortyment zamawianych znaków oraz zawierające odcisk pieczęci ZUK i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień ze strony ZUK.

Zamówienia składane będą Wykonawcy przez ZUK faksem na numer podany przez

Wykonawcę w ofercie lub emailem podanym przez Wykonawcę. Za datę otrzymania przez Wykonawcę zamówienia wysłanego faksem rozumie się dzień, w którym – stosownie do raportu transmisji pochodzącego z urządzenia faksowego ZUK - odbyła się i zakończyła transmisja faksowa, a w przypadku emaila dzień potwierdzenia telefonicznego otrzymania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do zapewnienia stałego działania urządzenia faksowego.  ZUK może żądać od Wykonawcy potwierdzenia otrzymania złożonego za pośrednictwem faksu zamówienia, w sposób i terminie wskazanych przez ZUK.

Załączniki

  znaki drogowe 2017.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy ...aki 2017.docx 26,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  protokól znaki.pdf 221,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się