2017-06-20

ZAKOŃCZONY: Dostawa znaków drogowych na potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.

 Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano:

 ofertę ERPLAST sp. z o.o. 85-778 Bydgoszcz ul. Witebska 27 – 34145,00 zł netto 41998,35 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Złożona oferta była kompletna i zgodna ze SIWZ oraz wykonawca zaproponował najniższą cenę ofertową. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w roku 2017, określonych szczegółowo w każdorazowo przesłanym Wykonawcy zleceniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki (wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka) do bazy Zamawiającego (zwanego dalej ZUK)  znajdującej się w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w dniach i godzinach urzędowania ZUK,

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie każdorazowo odebrany. Koszty transportu znaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

 

Załączniki

  znaki drogowe 2017v22.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór oferty na znaki.docx 24,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wynik...naki 2017.pdf 196,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się