2017-01-03

Struktura organizacyjna i zadania ZUK

 

Zadania dla stanowisk kierowniczych w Zakładzie

 

 

Zakładem kieruje Dyrektor. Dyrektora zatrudnia Burmistrz.

 

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 1. Wyniki finansowe Zakładu.
 2. Organizację pracy zgodnie z zasadami BHP i racjonalnym rachunkiem ekonomicznym.

 

Do zadań Dyrektora należy:

 1. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem planów i uchwał stanowionych przez Radę.
 2. Dysponowanie mieniem Zakładu, środkami finansowymi oraz rezerwami, zgodnie z udzielonymi przez Burmistrza pełnomocnictwami.
 3. Reprezentowanie Zakładu wobec władz zwierzchnich oraz  w stosunkach z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi.
 4. Kierowanie całokształtem działalności Zakładu poprzez podległych mu pracowników, oraz nadzór nad wykonywaniem prac we współpracy z Z-cą Dyrektora i samodzielnym stanowiskiem koordynatora robót remontowo - budowlanych.
 5. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych ustaw.
 6. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i zarządzanie sprawami związanymi z efektywną działalnością Zakładu.     
 7. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i wytycznych oraz zaleceń i wniosków pokontrolnych.
 8. Zbieranie informacji, śledzenie wskaźników funkcjonowania zakładu w celu podejmowania właściwych decyzji.
 9. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych.
 10. Udział w negocjacjach dotyczących działalności Zakładu.
 11. Zatrudnianie pracowników zgodnie z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
 12. Ustanawianie pełnomocnictw oraz przekazywanie pracownikom posiadanych uprawnień.
 13. Tworzenie systemów motywacyjnych w Zakładzie, uwzględniając świadczenia finansowe, socjalne, awanse, kształcenie zawodowe oraz inne formy wynagrodzeń.
 14. Nadzorowanie, analizowanie działalności zakładu i przedstawienie rezultatów działania, Burmistrzowi oraz Radzie.

 

Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych lub inny pracownik posiadający pisemne upoważnienie.

 

                                                       

Do zadań Głównego Księgowego  należy:

 

 1. Współpraca z dyrektorem w sprawach realizacji zadań Zakładu oraz planów i uchwał zatwierdzanych przez Radę.
 2. Prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Opracowywanie planów finansowych.
 4. Analiza środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji Zakładu.
 5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
 6. Przestrzeganie zasad wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 7. Kierowanie pracą Działu Finansowo - Księgowego.
 8. Nadzór nad gospodarką finansową poszczególnych działów i komórek.

 

 

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

 1. Kierowanie pracami w zakresie obsługi eksploatacyjnej budynków.
 2. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania w należytym stanie sanitarno - porządkowym budynków i ich otoczenia.
 3. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 4. Nadzór nad utrzymaniem budynków i znajdujących się w nich urządzeń  we właściwym stanie technicznym.
 5. Planowanie i wykonywanie remontów budynków i mieszkań w systemie zleconym i własnym.
 6. Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych gospodarki mieszkaniowej, zasobów komunalnych i socjalnych.
 7. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 8. Prowadzenie prac związanych z przeglądami budynków i ich właściwą eksploatacją.
 9. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.
 10. Współpraca z działem koordynacji robót w zakresie terminowości i pilności wykonywanych prac.

 

 

Do zadań Koordynatora Robót należy:

 1. Planowanie robót remontowo – budowlanych w zakresie robót drogowych, utrzymania zieleni i obsługi targowiska.
 2. Analiza potrzeb w zakresie wykonywania poszczególnych prac oraz ich kolejność.
 3. Współudział w tworzeniu planów harmonogramów robót.
 4. Nadzór nad pracami poszczególnych brygad.
 5. Określanie zakresu wykonywania zadań oraz terminowość ich wykonania.
 6. Kontrola przestrzegania zasad BHP przy wykonywanych pracach.

 

 

Zadania dla poszczególnych działów i brygad oraz samodzielnych stanowisk zgodnie ze strukturą organizacyjną Zakładu

                                              

Zadania działu finansowo - księgowego

 1. Sporządzanie raportów bankowych, w posiadanych ewidencjach informatycznych.
 2. Terminowe regulowanie zobowiązań bezgotówkowych dla Zakładu i Wspólnot Mieszkaniowych.
 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej, zapłat bankowych dla Zakładu i Wspólnot Mieszkaniowych.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie obowiązującego planu kont.
 5. Sporządzanie raportów zakupu materiałów usług, prowadzenie rejestru VAT.
 6. Naliczanie podatków i opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Uzgadnianie kont analitycznych syntetycznych.
 8. Rozliczanie kosztów.

 

 

Zadania Komórki ds. Organizacyjno – Kadrowych

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 2. Terminowe przygotowywanie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń oraz wszelkich rozliczeń z tym związanych.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania dyscypliny pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych.
 1. Nadzór nad terminowością wykonania badań okresowych.
 2. Prowadzenie spraw administracyjno biurowych.

 

Zadania Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

                1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  BHP.

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.

3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP  i nadzór nad ich właściwym realizowaniem.

4. Kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków w pracy i stwierdzonych chorób zawodowych.

 

Zadania Komórki ds. Robót drogowych

 1. Prowadzenie bieżących remontów dróg i chodników.
 2. Usuwanie zakrzaczeń w pasach drogowych.
 3. Konserwacja rowów i przepustów.
 4. Prowadzenie robót porządkowych oraz prac z zakresu utrzymania bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.
 5. Nadzór nad pracami wykonywanymi na rzecz Gminy w ramach robót publicznych.
 6. Zgłaszanie potrzeb związanych z utrzymaniem dróg i wskazywanie kolejności wykonywania zadań i ich pilności.

 

Zadania Komórki ds. Targowisk i Utrzymania Zieleni

1. Pobieranie opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej.

2. Rozliczanie opłaty targowej i naliczenia opłaty rezerwacyjnej.

3. Utrzymanie porządku na terenie targowisk i wykonywanie prac modernizacyjnych (porządkowych).

4. Prowadzenie prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej.

5. Prace porządkowe na terenach skwerów, chodników,

6. Porządkowanie placów zabaw i kontrola ich wyposażenia.

7. Wykaszanie chwastów i traw i wycinanie krzewów w  pasach dróg,

8. Zbiórka padłych zwierząt.

9. Prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt,

10. Zgłaszanie potrzeb w zakresie pilności wykonywania zadań do koordynatora robót remontowo – budowlanych.

 

Zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

 1. Prowadzenie rozliczeń finansowych gospodarki mieszkaniowej, zasobów komunalnych i socjalnych.
 2. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych.
 3. Zgłaszanie uwag dotyczących potrzeb remontowych i porządkowych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zakład.
 4. Prowadzenie prac związanych z przeglądami budynków i ich właściwą eksploatacją.
 5. Prowadzenie rozliczeń finansowych Wspólnot Mieszkaniowych.
 6. Wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.

 

Zadania dla brygady remontowo - budowlanej

 1. Utrzymywanie w należytym stanie sanitarno - porządkowym budynków i ich otoczenia.
 2. Utrzymywanie budynków i znajdujących się w nich urządzeń we właściwym stanie technicznym.
 3. Wykonywanie remontów budynków i mieszkań.
 4. Wykonywanie prac na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Strukturę organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach pokazuje schemat organizacyjny  załączony do artykułu

Załączniki

  schemat.pdf 59,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny ZUK.pdf 354,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się