2017-01-03

Kierownictwo zakładu

Dyrektor - Ryszard Malinowski

tel. 447140495

email: r.malinowski@zukkoluszki.pl


Działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Koluszek z dnia z dnia 30 czerwca 2009 roku (Zarządzenie Burmistrza Koluszek nr 83/2009)  oraz pełnomocnictw szczególnych.


Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 1. Wyniki finansowe Zakładu.
 2. Organizację pracy zgodnie z zasadami BHP i racjonalnym rachunkiem

     ekonomicznym.

 

Do zadań Dyrektora należy:

 1. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem planów i uchwał stanowionych przez Radę.
 2. Dysponowanie mieniem Zakładu, środkami finansowymi oraz rezerwami, zgodnie z udzielonymi przez Burmistrza pełnomocnictwami.
 3. Reprezentowanie Zakładu wobec władz zwierzchnich oraz  w stosunkach

      z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi.

 1. Kierowanie całokształtem działalności Zakładu poprzez podległych mu pracowników, oraz nadzór nad wykonywaniem prac we współpracy z Z-cą Dyrektora i samodzielnym stanowiskiem koordynatora robót remontowo - budowlanych.
 2. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych ustaw.
 3. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i zarządzanie sprawami związanymi 

z efektywną działalnością Zakładu.      

 1. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i wytycznych oraz zaleceń i wniosków pokontrolnych.
 2. Zbieranie informacji, śledzenie wskaźników funkcjonowania zakładu w celu podejmowania właściwych decyzji.
 3. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych.
 4. Udział w negocjacjach dotyczących działalności Zakładu.
 5. Zatrudnianie pracowników zgodnie z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
 6. Ustanawianie pełnomocnictw oraz przekazywanie pracownikom posiadanych uprawnień.
 7. Tworzenie systemów motywacyjnych w Zakładzie, uwzględniając świadczenia finansowe, socjalne, awanse, kształcenie zawodowe oraz inne formy wynagrodzeń.
 8. Nadzorowanie, analizowanie działalności zakładu i przedstawienie rezultatów działania, Burmistrzowi oraz Radzie.

  

Zastępca Dyrektora - Jacek Łaszczyk

tel. 44 7140495

email: j.laszczyk@zukkoluszki.pl


 

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

 1. Kierowanie pracami w zakresie obsługi eksploatacyjnej budynków.
 2. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania w należytym stanie sanitarno - porządkowym budynków i ich otoczenia.
 3. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 4. Nadzór nad utrzymaniem budynków i znajdujących się w nich urządzeń  we właściwym stanie technicznym.
 5. Planowanie i wykonywanie remontów budynków i mieszkań w systemie zleconym i własnym.
 6. Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych gospodarki mieszkaniowej, zasobów komunalnych i socjalnych.
 7. Kontrolowanie prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych a także wymiar i windykacja należności z tytułu najmu lokali.
 8. Prowadzenie prac związanych z przeglądami budynków i ich właściwą eksploatacją.
 9. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.
 10. Współpraca z działem koordynacji robót w zakresie terminowości i pilności wykonywanych prac.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się