2017-05-23

ZAKOŃCZONY - Dostawa znaków drogowych na
potrzeby Z.U.K. w Koluszkach.

Postępowanie unieważnione. 

Protokół rozstrzygnięcia postępowania na dostawę znaków drogowych na  potrzeby Z.U.K. 
w  Koluszkach.

Komisja ds. wyboru wykonawcy na dostawę znaków drogowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach postanawia unieważnić postępowanie na wybór wykonawcy ze względu na brak możliwości porównania ofert wykonawców.

W celu porównania ofert zaleca się przeprowadzenie kolejnego postępowania z dookreśleniem ilości zamawianych znaków w poszczególnych grupach lub rodzajach. 

 

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w sprawie 02/2017 dot. przetargu na dostawę znaków drogowych w roku 2017, proszę o informację jakiej długości mają być urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-3c/U-3d, zawarte w Formularzu oferty (zał. nr 1)?

Odpowiedź: Zamawiajacy sugeruje wycenę rozmiaru 1800/600 mm

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące  przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w 2017r”

 

Pytanie 1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZNAKÓW , punkt II pkt.2 akapit 2 „Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości minimum 1,5 mm”

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tarczy znaków z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm ? Tarcza znaku o grubości 1,25 mm ocynkowana ogniowo z powłoką cynkową będzie wykonana zgodnie z normą EN 10346:2011 wg PN-EN 10152:2004 (U). Wykonanie oznakowania z blachy o grubości 1,25 mm, które są powszechnie stosowane na drogach, nie zmniejszy jego standardów jakościowych czy wytrzymałościowych ale znacznie obniży jego cenę .

 

ODPOWIEDŹ: Po analizie normy oraz generowania ewentualnych kosztów związanych z zamówieniem Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu blachy o grubości 1,25 mm lub grubszej pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków ujętych w zaproszeniu oraz wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

 

 

Pytanie 2. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZNAKÓW , punkt II pkt.2 akapit 3 „Tarczę znaku powinno się wyposażyć w poziome profile usztywniające wykonane z kształtowników…”

Montowanie do tarczy profili montażowych jest to zbędna ingerencja w tarczę znaku . Podwójnie gięta krawędź i przystosowana do tego obejma mocująca za jej gięcie spełnia taką samą role jak profil montażowy a nie ingeruje w powierzchnie znaku .

Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykonywania profili montażowych ?

 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wykonanie znaków bez profili montażowych pod warunkiem wykonania znaków z podwójnie giętą krawędzią i dostarczenia wraz z zamówieniem odpowiednich obejm mocujących. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz elementów wsporczych pod znaki drogowe (słupków) w roku 2017, określonych szczegółowo w każdorazowo przesłanym Wykonawcy zleceniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki (wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka) do bazy Zamawiającego (zwanego dalej ZUK)  znajdującej się w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w dniach i godzinach urzędowania ZUK,

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie każdorazowo odebrany. Koszty transportu znaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

Realizacja umowy, następować będzie partiami (częściami) w miarę zapotrzebowania ZUK na jego każdorazowe zamówienie złożone Wykonawcy, określające w szczególności ilość i asortyment zamawianych znaków oraz zawierające odcisk pieczęci ZUK i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień ze strony ZUK.

Zamówienia składane będą Wykonawcy przez ZUK faksem na numer podany przez

Wykonawcę w ofercie lub emailem podanym przez Wykonawcę. Za datę otrzymania przez Wykonawcę zamówienia wysłanego faksem rozumie się dzień, w którym – stosownie do raportu transmisji pochodzącego z urządzenia faksowego ZUK - odbyła się i zakończyła transmisja faksowa, a w przypadku emaila dzień potwierdzenia telefonicznego otrzymania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do zapewnienia stałego działania urządzenia faksowego.  ZUK może żądać od Wykonawcy potwierdzenia otrzymania złożonego za pośrednictwem faksu zamówienia, w sposób i terminie wskazanych przez ZUK.

Załączniki

  znaki drogowe 2017.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy ...aki 2017.docx 26,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  protokól znaki.pdf 221,13 KB (pdf) szczegóły pobierz