Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 70/09 Burmistrza Koluszek z dnia 09 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2powierzchni użytkowej
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koluszki
04.01.2017 więcej
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/2/2012 z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/01/08 Rady Miejskiej w
Koluszkach z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Koluszki.
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/01/08 Rady Miejksiej z dnia 28 stycznia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Wielolentniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki
04.01.2017 więcej