2017-01-04

Udostępnianie informacji publicznej przez
ZUK

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

 
Miejsce składania pism:

Kancelaria ogólna Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach  lub w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie http://epuap.gov.pl/

 
Termin i sposób załatwienia:

1. W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni.
 
2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.
 

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.
 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
 

Inne informacje:
 
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Jednostka odpowiedzialna: Kancelaria ogólna

Załączniki

  wniosek-informacja-bip.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-informacja-bip.pdf 138,42 KB (pdf) szczegóły pobierz